آثار هنری

معرفی آثار هنرهای تجسمی
پگاه محمدی
پگاه محمدی

نقاشی

کاردستی
کاردستی

نقاشی

کاردستی
کاردستی

نقاشی

خوانده
خوانده

نقاشی

طب خال
طب خال

نقاشی

برق دک
برق دک

نقاشی

زوفان
زوفان

نقاشی

برکه
برکه

نقاشی

روستا
روستا

نقاشی

بنیاد عمر
بنیاد عمر

نقاشی

سوره قدر
سوره قدر

نقاشی

کاشف
کاشف

نقاشی

وذالنون
وذالنون

نقاشی

عشق
عشق

نقاشی

هوای وطن
هوای وطن

نقاشی

بهار
بهار

نقاشی

حدیث قدسی
حدیث قدسی

نقاشی

سقف میخانه
سقف میخانه

نقاشی