فائزه عاقلی

تناقض هایی که می بینیم.

بازگشت
نمایشگاه تناقض هایی که می بینیم.

فائزه عاقلی هنرمند فائزه عاقلی