محمد مهدی فیروزی

محمد مهدی فیروزی

نقاشی عضویت از 1398
ایران, تهران, تهران
بهار
خط شکسته نستعلیق بر روی کاغذ آهارمهره دست ساز
زمینه هنرینقاشی تکنیک سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1399
بهار

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !