نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Raha Shams Eshragh 12Y
بهار می آید
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد , تکه چسبانی سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Raha Shams Eshragh 12Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !