نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Anisa Khani Irdi Moosa 11Y
پرنده من
زمینه هنرینقاشی تکنیک ماژیک , مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Anisa Khani Irdi Moosa 11Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !