نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Baran Ghiyasinejad 11Y
فرشی از گل
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد , تکه چسبانی سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Baran Ghiyasinejad 11Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !