نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Rashin Alirezaie 10Y
بازی قوریها
زمینه هنرینقاشی تکنیک ماژیک , مداد , تکه چسبانی سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Rashin Alirezaie 10Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !