نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Diana Ghamarirad 9Y
گلدان گل
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x 1 cm سال خلق اثر1403
Diana Ghamarirad 9Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !