نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Hana Alikhani 8Y
ظرف سیب
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Hana Alikhani 8Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !