نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Mantra Nikmanesh 7Y
معلم مهربان من
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Mantra Nikmanesh 7Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !