نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Atrisa Mashayekhi 7Y
گلدان گل
زمینه هنرینقاشی تکنیک پاستل سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x cm سال خلق اثر1403
Atrisa Mashayekhi 7Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !