مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
خانم باجی
خانم باجی
زمینه هنرینقاشی تکنیک خودکار سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1398
خانم باجی

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !