مهتاب مافی

مهتاب مافی

نقاشی, عکاسی, طراحی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
زمین پر از گل
زمین پر از گل
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1398
زمین پر از گل

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !