مهدی یار فرحبخش

مهدی یار فرحبخش

نقاشی, عکاسی, طراحی, چاپ, هنر دیجیتال عضویت از 1401
ایران, خراسان رضوی, مشهد
گروه جهادی اویس قرنی
مظلومیت یمن
زمینه هنریطراحی تکنیک سطح اجرابوم نقاشی کرباس ابعاد70 x 50 x 2 cm سال خلق اثر1999
گروه جهادی اویس قرنی

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !