مینا نیایش فر

مینا نیایش فر

عضویت از 1398
, ,
نظم بی نظمی
شکل هندسی مربع را همیشه با خطوط منظم آن میشناسیم که اگر یکی از خطها نباشد دیگر مربعی نخواهیم داشت. زندگی نیز همین گونه است .میبینیم که خوبی و بدی زشتی و زیبایی در کنار هم معنی پیدا میکنند و اگر تنها یکی از آنها را برای تمام عمر برگزینیم معنای دیگری را هیچ گاه درک نخواهیم کرد.
زمینه هنرینقاشی تکنیکاکریلیک, جوهر , ماژیک سطح اجرابوم نقاشی کتان ابعاد50 x 100 x 1 cm سال خلق اثر1398
نظم بی نظمی

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !