محسن اعتمادی پور

محسن اعتمادی پور

نقاشی, طراحی عضویت از 1399
ایران, البرز, کرج
طراحی لوگو وآرم
آرم املاک خسروی
زمینه هنریطراحی تکنیک 2D اثر دیجیتال دو بعدی سطح اجراکاغذ ابعاد200 x 200 x 1 m سال خلق اثر1397
طراحی لوگو وآرم

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !