نمایشگاه های آثار هنری

معرفی نمایشگاه های مجازی از آثار هنری هنرمندان عضو
چوب کمیل شگفتی
چوب

کمیل شگفتی

چهار شنبه 2 مهر 1399

اشعار منظومه مهتابی علی احمدی (بابک حادثه) علی احمدی
اشعار منظومه مهتابی علی احمدی (بابک حادثه)

علی احمدی

چهار شنبه 2 مهر 1399

معماری ایرانی ستاره نظم آبادی
معماری ایرانی

ستاره نظم آبادی

چهار شنبه 2 مهر 1399

زاغ و زغن زهرامومنی
زاغ و زغن

زهرامومنی

چهار شنبه 2 مهر 1399

صفای خط محمد مهدی فیروزی
صفای خط

محمد مهدی فیروزی

چهار شنبه 2 مهر 1399

پیچش خط محمد مهدی فیروزی
پیچش خط

محمد مهدی فیروزی

چهار شنبه 2 مهر 1399

شکسته پیوسته محمد مهدی فیروزی
شکسته پیوسته

محمد مهدی فیروزی

چهار شنبه 2 مهر 1399

قرآن نور امید محمد مهدی فیروزی
قرآن نور امید

محمد مهدی فیروزی

چهار شنبه 2 مهر 1399

چلیپای شکسته محمد مهدی فیروزی
چلیپای شکسته

محمد مهدی فیروزی

چهار شنبه 2 مهر 1399

نمایشگاه عکس مشهد سید محمد رضا سرابی
نمایشگاه عکس مشهد

سید محمد رضا سرابی

چهار شنبه 2 مهر 1399

نقاشی مینا تدینی
نقاشی

مینا تدینی

چهار شنبه 2 مهر 1399

هنرمندان کوچک یک گالری نقاشی فافا
هنرمندان کوچک یک

گالری نقاشی فافا

چهار شنبه 2 مهر 1399

هنرمندان کوچک دو گالری نقاشی فافا
هنرمندان کوچک دو

گالری نقاشی فافا

چهار شنبه 2 مهر 1399

هنرمندان کوچک سه گالری نقاشی فافا
هنرمندان کوچک سه

گالری نقاشی فافا

چهار شنبه 2 مهر 1399

نظم بی نظمی مینا نیایش فر
نظم بی نظمی

مینا نیایش فر

چهار شنبه 2 مهر 1399

گالری یکتا همایون یکتا
گالری یکتا

همایون یکتا

چهار شنبه 2 مهر 1399

اثر  رئالیسم مداد رنگی آثار علی یوسف پور علی یوسف پور
اثر رئالیسم مداد رنگی آثار علی یوسف پور

علی یوسف پور

چهار شنبه 2 مهر 1399

تناقض هایی که می بینیم. فائزه عاقلی
تناقض هایی که می بینیم.

فائزه عاقلی

چهار شنبه 2 مهر 1399

عکاسی علی کریمی
عکاسی

علی کریمی

چهار شنبه 2 مهر 1399