نمایشگاه های آثار هنری

معرفی نمایشگاه های مجازی از آثار هنری هنرمندان عضو
NAMI PAINTING GALLARY  GRADE:6 دبستان و پیش دبستان نامی
NAMI PAINTING GALLARY GRADE:6

دبستان و پیش دبستان نامی

یکشنبه 3 مرداد 1400

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی   caricature exhibition1 مرکز بین المللی تبلیغ
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی caricature exhibition1

مرکز بین المللی تبلیغ

یکشنبه 3 مرداد 1400

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی   Caricature exhibition 2 مرکز بین المللی تبلیغ
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی Caricature exhibition 2

مرکز بین المللی تبلیغ

یکشنبه 3 مرداد 1400

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی Quran exhibition مرکز بین المللی تبلیغ
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی Quran exhibition

مرکز بین المللی تبلیغ

یکشنبه 3 مرداد 1400

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی Miniature exhibition مرکز بین المللی تبلیغ
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی Miniature exhibition

مرکز بین المللی تبلیغ

یکشنبه 3 مرداد 1400

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی Calligraphic painting  مرکز بین المللی تبلیغ
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی Calligraphic painting

مرکز بین المللی تبلیغ

یکشنبه 3 مرداد 1400

Quran exhibition مرکز بین المللی تبلیغ
Quran exhibition

مرکز بین المللی تبلیغ

یکشنبه 3 مرداد 1400

شاعرانه های بابک حادثه علی احمدی
شاعرانه های بابک حادثه

علی احمدی

یکشنبه 3 مرداد 1400

Realistic سید امیر حسین شاه طاهری
Realistic

سید امیر حسین شاه طاهری

یکشنبه 3 مرداد 1400

Amir Character سید امیر حسین شاه طاهری
Amir Character

سید امیر حسین شاه طاهری

یکشنبه 3 مرداد 1400

چوب کمیل شگفتی
چوب

کمیل شگفتی

یکشنبه 3 مرداد 1400

اشعار منظومه مهتابی علی احمدی (بابک حادثه) علی احمدی
اشعار منظومه مهتابی علی احمدی (بابک حادثه)

علی احمدی

یکشنبه 3 مرداد 1400

معماری ایرانی ستاره نظم آبادی
معماری ایرانی

ستاره نظم آبادی

یکشنبه 3 مرداد 1400

زاغ و زغن زهرامومنی
زاغ و زغن

زهرامومنی

یکشنبه 3 مرداد 1400

صفای خط محمد مهدی فیروزی
صفای خط

محمد مهدی فیروزی

یکشنبه 3 مرداد 1400

پیچش خط محمد مهدی فیروزی
پیچش خط

محمد مهدی فیروزی

یکشنبه 3 مرداد 1400

شکسته پیوسته محمد مهدی فیروزی
شکسته پیوسته

محمد مهدی فیروزی

یکشنبه 3 مرداد 1400

قرآن نور امید محمد مهدی فیروزی
قرآن نور امید

محمد مهدی فیروزی

یکشنبه 3 مرداد 1400