نمایشگاه های آثار هنری

معرفی نمایشگاه های مجازی از آثار هنری هنرمندان عضو
3.1 گروه B دبستان و پیش دبستان نامی
3.1 گروه B

دبستان و پیش دبستان نامی

سه شنبه 24 فروردين 1400

1 2 گروه A دبستان و پیش دبستان نامی
1 2 گروه A

دبستان و پیش دبستان نامی

سه شنبه 24 فروردين 1400

نمایشگاه نقاشی دبستان نامی B  1 1 دبستان و پیش دبستان نامی
نمایشگاه نقاشی دبستان نامی B 1 1

دبستان و پیش دبستان نامی

سه شنبه 24 فروردين 1400

نمایشگاه نقاشی دبستان نامی A  1 1 دبستان و پیش دبستان نامی
نمایشگاه نقاشی دبستان نامی A 1 1

دبستان و پیش دبستان نامی

سه شنبه 24 فروردين 1400

Realistic سید امیر حسین شاه طاهری
Realistic

سید امیر حسین شاه طاهری

سه شنبه 24 فروردين 1400

Character سید امیر حسین شاه طاهری
Character

سید امیر حسین شاه طاهری

سه شنبه 24 فروردين 1400

چوب کمیل شگفتی
چوب

کمیل شگفتی

سه شنبه 24 فروردين 1400

اشعار منظومه مهتابی علی احمدی (بابک حادثه) علی احمدی
اشعار منظومه مهتابی علی احمدی (بابک حادثه)

علی احمدی

سه شنبه 24 فروردين 1400

معماری ایرانی ستاره نظم آبادی
معماری ایرانی

ستاره نظم آبادی

سه شنبه 24 فروردين 1400

زاغ و زغن زهرامومنی
زاغ و زغن

زهرامومنی

سه شنبه 24 فروردين 1400

صفای خط محمد مهدی فیروزی
صفای خط

محمد مهدی فیروزی

سه شنبه 24 فروردين 1400

پیچش خط محمد مهدی فیروزی
پیچش خط

محمد مهدی فیروزی

سه شنبه 24 فروردين 1400

شکسته پیوسته محمد مهدی فیروزی
شکسته پیوسته

محمد مهدی فیروزی

سه شنبه 24 فروردين 1400

قرآن نور امید محمد مهدی فیروزی
قرآن نور امید

محمد مهدی فیروزی

سه شنبه 24 فروردين 1400

چلیپای شکسته محمد مهدی فیروزی
چلیپای شکسته

محمد مهدی فیروزی

سه شنبه 24 فروردين 1400

نمایشگاه عکس مشهد سید محمد رضا سرابی
نمایشگاه عکس مشهد

سید محمد رضا سرابی

سه شنبه 24 فروردين 1400

نقاشی مینا تدینی
نقاشی

مینا تدینی

سه شنبه 24 فروردين 1400

هنرمندان کوچک یک گالری نقاشی فافا
هنرمندان کوچک یک

گالری نقاشی فافا

سه شنبه 24 فروردين 1400

هنرمندان کوچک دو گالری نقاشی فافا
هنرمندان کوچک دو

گالری نقاشی فافا

سه شنبه 24 فروردين 1400

هنرمندان کوچک سه گالری نقاشی فافا
هنرمندان کوچک سه

گالری نقاشی فافا

سه شنبه 24 فروردين 1400