نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Panisa Asbari 6Y
موش
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x 1 cm سال خلق اثر1401
Panisa Asbari  6Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !