نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Ronika Rasooli 6Y
زمستان
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x 1 cm سال خلق اثر1401
Ronika Rasooli   6Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !