نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Roja Soltani 6Y
پروانه
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x 1 cm سال خلق اثر1401
 Roja Soltani   6Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !