نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Kiana Maleki 6Y
شیر
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x 1 cm سال خلق اثر1401
Kiana Maleki  6Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !