نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Mohana Noroozi 6Y
دشت گل
زمینه هنرینقاشی تکنیک پاستل سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x 1 cm سال خلق اثر1401
Mohana Noroozi 6Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !