نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Parmin Yoosefi 6Y
سبزه
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد29 x 21 x 1 cm سال خلق اثر1401
Parmin Yoosefi  6Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !