نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Yasamin Bakhtiari 9Y
Les Poissons Rouges. Henry Matisse
زمینه هنرینقاشی تکنیک ماژیک , مداد سطح اجرامقوا ابعاد28 x 23 x cm سال خلق اثر1400
Yasamin Bakhtiari 9Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !