نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
Ava Bakhshi Golshan Abadi 7Y
Mirror
زمینه هنرینقاشی تکنیک ماژیک , مداد سطح اجرامقوا ابعاد28 x 23 x cm سال خلق اثر1400
Ava Bakhshi Golshan Abadi 7Y

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !