مجتبی خاشعی

مجتبی خاشعی

عکاسی عضویت از 1400
ایران, اصفهان, لنجان
امام خمینی
عکس های امام خمینی
زمینه هنریعکاسی تکنیک سطح اجراکاغذ ابعاد30 x 30 x 30 cm سال خلق اثر1399
امام خمینی

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !