کوروش ندایی

کوروش ندایی

نقاشی, عکاسی, طراحی, هنر دیجیتال, کلاژ عضویت از 1400
ایران, تهران, بهارستان
لوگوی اختصاصی کوروش و مهدی
لوگوی اختصاصی
زمینه هنریطراحی تکنیک سطح اجراکاغذ ابعاد10 x 50 x 10 cm سال خلق اثر1389
لوگوی اختصاصی کوروش و مهدی

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !