منصوره قدمگاهی

منصوره قدمگاهی

نقاشی عضویت از 1400
ایران, تهران, تهران
نقاشی
این اثر هنری
زمینه هنرینقاشی تکنیک کنته سطح اجراکاغذ ابعاد20 x 18 x 5 cm سال خلق اثر1400
نقاشی

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !