ملیکا فخری مقدم

ملیکا فخری مقدم

هنر دیجیتال عضویت از 1400
ایران, بوشهر, بوشهر
نمایشگاه مجازی حجاب
نمایشگاه مجازی حجاب
زمینه هنریهنر دیجیتال تکنیک مونتاژ عکس سطح اجرابوم نقاشی کتان ابعاد6 x 6 x 5 cm سال خلق اثر1400
نمایشگاه مجازی حجاب

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !