مریم پاکدامن

مریم پاکدامن

نقاشی عضویت از 1402
ایران, تهران, تهران
مریم پاکدامن
شقبلش
زمینه هنریهنر دیجیتال تکنیک سطح اجرابوم نقاشی کرباس ابعاد14 x 14 x 7 cm سال خلق اثر1400
مریم پاکدامن

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !