مریم پاکدامن

مریم پاکدامن

نقاشی عضویت از 1402
ایران, تهران, تهران
سیبلظش
شقلظشیبل
زمینه هنرینقاشی تکنیک سطح اجرابوم نقاشی کرباس ابعاد14 x 14 x 7 cm سال خلق اثر1250
سیبلظش

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !