همایون یکتا

همایون یکتا

عضویت از 1398
, ,
درفش کاویانی
طراحی سه بعدی تلفیق خط با اشکال هندسی
زمینه هنرینقاشی تکنیک ماژیک سطح اجرامقوا ابعاد cm سال خلق اثر1388
درفش کاویانی

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !