مینا تدینی

مینا تدینی

عضویت از 1398
, ,
گیتار قدیمی
نقاشی رنگ و روغن . طبیعت بیجان
زمینه هنرینقاشی تکنیک رنگ روغن سطح اجرابوم نقاشی کرباس ابعاد80 x 60 x 2 cm سال خلق اثر1388
گیتار قدیمی

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !