مینا تدینی

مینا تدینی

عضویت از 1398
, ,
سبد میوه
طبیعت بیجان
زمینه هنرینقاشی تکنیک رنگ روغن سطح اجرابوم نقاشی کرباس ابعاد80 x 60 x 2 cm سال خلق اثر1387
سبد میوه

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !