مینا تدینی

مینا تدینی

عضویت از 1398
, ,
اسب های آبی فرانتس مارک
نقاشی
زمینه هنرینقاشی تکنیک رنگ روغن سطح اجرابوم نقاشی کرباس ابعاد100 x 70 x 2 cm سال خلق اثر1388
اسب های آبی فرانتس مارک

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !