محمدرضا جعفری

محمدرضا جعفری

عضویت از 1399
, ,
طراحی چهره
سبک هایپر رئال
زمینه هنریطراحی تکنیک سیاه قلم سطح اجرامقوا ابعاد70 x 30 x 5 cm سال خلق اثر1398
طراحی چهره

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !