زهرامومنی

زهرامومنی

عضویت از 1399
, ,
از مجموعه زاغ و زغن زهرامومنی
این مجموعه توسط زهرامومنی عکاسی مونتاژ و طراحی شده . با تیکه بر تصوراتی که از داستان های مادربزرگ برای او تعریف شد این مجموعه را ساخت از بیان کردن کل داستان معذوریم اما با چند کلمه میتوان برداشت از آثار را برای خود را راحت تر کنید مجموعه زاغ و زغن زاغ به معنی کلاغ زغن به معنی موش گیر
زمینه هنریعکاسی تکنیک عکاسی روتوش شده سطح اجراکاغذ ابعاد70 x 100 x 1 cm سال خلق اثر1395
از مجموعه زاغ و زغن زهرامومنی

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !