محمدرضا منزوی

محمدرضا منزوی

عضویت از 1399
, ,
مونتاژ
ترکیب چند عکس در فتوشاپ
زمینه هنریطراحی تکنیک سطح اجرا ابعاد2 x 2 x 1 cm سال خلق اثر1399
مونتاژ

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !