آذر عزیزی

آذر عزیزی

نقاشی, طراحی عضویت از 1399
ایران, ,
چهره
طراحی چهره
زمینه هنریطراحی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد10 x cm سال خلق اثر1398
چهره

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !