آذر عزیزی

آذر عزیزی

نقاشی, طراحی عضویت از 1399
ایران, ,
زمینه هنری تکنیک سطح اجرا ابعاد سال خلق اثر

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !