مهدی خط

مهدی خط

نقاشی عضویت از ۱۳۹۹
ایران, قم, قم
اثری توسط هنرمند معرفی نشده است.