سید امیر حسین شاه طاهری

سید امیر حسین شاه طاهری

نقاشی, عکاسی, طراحی, چاپ عضویت از 1399
ایران, تهران, تهران
Realistic
Realistic
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد1 x 30 x 1 cm سال خلق اثر1399
Realistic

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !