سید امیر حسین شاه طاهری

سید امیر حسین شاه طاهری

نقاشی, عکاسی, طراحی, چاپ, هنر دیجیتال عضویت از 1399
ایران, تهران, تهران
Time over money
Design
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد1 x 30 x 1 cm سال خلق اثر1400
Time over money

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !