سید امیر حسین شاه طاهری

سید امیر حسین شاه طاهری

نقاشی, عکاسی, طراحی, چاپ, هنر دیجیتال عضویت از 1399
ایران, تهران, تهران
باران رحمت
Design
زمینه هنرینقاشی تکنیک مداد سطح اجراکاغذ ابعاد1 x 30 x 1 cm سال خلق اثر1400
باران رحمت

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !