محمد مهدی فیروزی

محمد مهدی فیروزی

نقاشی عضویت از 1398
ایران, تهران, تهران
چلیپای درهم
خط شکسته نستعلیق بر روی کاغذ ابر و باد دست ساز
زمینه هنرینقاشی تکنیک سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1399
چلیپای درهم

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !