محمد مهدی فیروزی

محمد مهدی فیروزی

نقاشی عضویت از 1398
ایران, تهران, تهران
احوال
خط شکسته نستعلیق بر روی کاغذ آهار مهره
زمینه هنرینقاشی تکنیک سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1398
احوال

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !