محمد مهدی فیروزی

محمد مهدی فیروزی

نقاشی عضویت از 1398
ایران, تهران, تهران
سوره حمد
خط شکسته نستعلیق بر روی کاغذ آهارمهره دست ساز
زمینه هنرینقاشی تکنیک سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1398
سوره حمد

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !