محمد مهدی فیروزی

محمد مهدی فیروزی

نقاشی عضویت از 1398
ایران, تهران, تهران
بهار
تحریر بر روی کاغذ هندی دست ساز آهار مهره,
زمینه هنرینقاشی تکنیک سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1399
بهار

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !