محمد مهدی فیروزی

محمد مهدی فیروزی

نقاشی عضویت از 1398
ایران, تهران, تهران
هوای وطن
تحریر بر روی کاغذ دست ساز آهار مهره,
زمینه هنرینقاشی تکنیک سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1398
هوای وطن

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !