محمد مهدی فیروزی

محمد مهدی فیروزی

نقاشی عضویت از 1398
ایران, تهران, تهران
وذالنون
تحریر بر روی کاغذ هندی دست ساز آهار مهره,
زمینه هنرینقاشی تکنیک سطح اجراکاغذ ابعاد cm سال خلق اثر1399
وذالنون

نظرها

اولین نظر را برای این اثربنویسید !